News & Event

หลักการฝึกอบรมที่ดี

การฝึกอบรมที่ดีจำเป็นที่จะต้องเข้าใจทฤษฎีการเรียนรู้ของบุคคล ปัจจุบันแนวคิดที่ได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลายในระบบการศึกษาในเรื่องของการเรียนรู้คือ Bloom’s...

การกำหนดเป้าหมายขององค์กร Goal Setting

คือการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน โดยการนำหลักการ SMART มาตั้งเป้าหมายขององค์ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการทำงาน SMART*...

9 Good Small Talk Questions

การฝึกภาษาอังกฤษที่ดี อย่างน้อยเราต้องได้ฝึกพูดบ่อยๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในการออกเสียง ดังนั้นการชวนคุยกันง่ายๆ...

Humility การนอบน้อมถ่อมตน

Humility (การนอบน้อมถ่อมตน) ในการทำงานเป็นทีม สิ่งหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบด้านบุคลิกภาพของสมาชิกในทีมงานที่ประสบความสำเร็จคือ ความรู้สึกนอบน้อมถ่อมตน...

พัฒนาพฤติกรรมทางด้านจิตใจ

ความสำคัญของการพัฒนาพฤติกรรมทางด้านจิตใจ จากการศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและการเรียนรู้ เราพบว่าในการทำงานของสมองของเรานั้น จะไม่สามารถที่จะแยกเอาการทำงานด้านจิตพิสัยและการทำงานด้านพุทธิพิสัยออกจากกันได้ เนื่องจากสมองทั้งสองส่วนนี้จะต้องทำงานร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันในทุกๆ กรณี...