Soft Skills

หลักการฝึกอบรมที่ดี

การฝึกอบรมที่ดีจำเป็นที่จะต้องเข้าใจทฤษฎีการเรียนรู้ของบุคคล ปัจจุบันแนวคิดที่ได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลายในระบบการศึกษาในเรื่องของการเรียนรู้คือ Bloom’s...

การกำหนดเป้าหมายขององค์กร Goal Setting

คือการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน โดยการนำหลักการ SMART มาตั้งเป้าหมายขององค์ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการทำงาน SMART*...

พัฒนาพฤติกรรมทางด้านจิตใจ

ความสำคัญของการพัฒนาพฤติกรรมทางด้านจิตใจ จากการศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและการเรียนรู้ เราพบว่าในการทำงานของสมองของเรานั้น จะไม่สามารถที่จะแยกเอาการทำงานด้านจิตพิสัยและการทำงานด้านพุทธิพิสัยออกจากกันได้ เนื่องจากสมองทั้งสองส่วนนี้จะต้องทำงานร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันในทุกๆ กรณี...