Humility การนอบน้อมถ่อมตน

Humility การนอบน้อมถ่อมตน

Humility (การนอบน้อมถ่อมตน)
ในการทำงานเป็นทีม สิ่งหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบด้านบุคลิกภาพของสมาชิกในทีมงานที่ประสบความสำเร็จคือ ความรู้สึกนอบน้อมถ่อมตน (Humility) ของสมาชิกในทีมงาน

หลายๆคน อาจคิดว่าการนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดูเหมือนกับความอ่อนแอ แต่จริงๆ แล้ว ของสองสิ่งนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เพราะการนอบน้อมเป็นจุดแข็งของคน ในขณะที่ความอ่อนแอนั้นเป็นจุดด้อย การที่เราจะมีความนอบน้อมได้นั้น เราจะต้องมีความเข้มแข็งในจิตใจ และการจะเป็นคนถ่อมตน เราจะต้องรู้จักฝึกปฏิบัติตัวเราอย่างดีทีเดียว เรามาลองดูว่ามีวิธีการใดบ้างที่จะช่วยให้เราสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีทัศนคติที่อ่อนน้อมกันดีกว่าครับ

  • ฝึกพัฒนาทัศนคติที่ว่าเราไม่ได้มีดีกว่าผู้อื่น หรือเป็นผู้ที่มีความสำคัญกว่าผู้อื่น
  • ยอมรับกับตัวเองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะไ่ม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่าง หรือมีคำตอบให้กับทุกๆเรื่อง
  • ยอมรับฟังคำติชมจากผู้อื่นที่มีความหวังดี และให้ข้อคิดที่ดีกับเรา
  • ในการที่จะทำสิ่งใด ขอให้เริ่มจากทัศนคติที่อยากเรียนรู้ และอยากเข้าใจในความคิดของผู้อื่น

หากเราปฏิบัติเช่นนี้อยู่เป็นประจำ เราก็จะเป็นผู้ที่มีความนอบน้อมถ่อมตน และกลายเป็นสมาชิกที่ช่วยให้ทีมงานประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี

Share this post