ภาษาอังกฤษกับการทำงาน (English for work)

ภาษาอังกฤษกับการทำงาน (English for work)

ปัจจุบันภาษาอังกฤษ (English) คือ องค์ประกอบหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน(Study) ,การทำงาน (Work) รวมถึงการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน (Daily Communication) เนื่องจากถูกบรรจุเป็นภาษากลางใช้เพื่อสื่อสารระหว่างประเทศทั่วโลก ซึ่งเวลานี้องค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษอย่างมาก ดังนั้นในวัยทำงานภาษาอังกฤษจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการติดต่อสื่อสารไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในระดับประเทศเท่านั้น แต่ขยายเป็นวงกว้างออกไปทั่วโลก ดังนั้นภาษาอังกฤษกับการทำงานจึงมีความสัมพันธ์ร่วมกันชัดเจน จนสามารถเปรียบได้ว่าในยุคโลกาภิวัตน์ ภาษาอังกฤษคือหัวใจหลักของการทำงานของแต่ละองค์กร หน่วยงาน หรือแม้แต่ตัวบุคคล 100 เปอร์เซ็นต์

ความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (Important is English for work) ยังส่งผลให้บุคคลในสำนักงานมีการแข่งขันพัฒนาความรู้ความสามารถต่อเนื่อง (Continuously develop knowledge) เพราะบางหน่วยงานระบุเงื่อนไขจูงใจบุคลากรเอาไว้ว่า หากบุคคลใดก็ตามสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี จะมีค่าตอบแทน (Compensation) เพิ่มเติม ซึ่งมีผลต่อความก้าวหน้า (Further) ต่อตำแหน่งหน้าที่ในอนาคต ดังนั้นประโยชน์จากการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน ย่อมส่งผลดีต่อตัวบุคลากรและองค์กรไปพร้อม ๆ กัน เนื่องจากทุกคนพร้อมเรียนรู้ (Learn) และมุ่งมั่นพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

 

ทั้งนี้เหตุผลทำให้ต้องเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง เพราะปัจจุบันมีการแข่งขันสูงขึ้นทุกด้าน โดยเฉพาะการจ้างงาน (Employment) ซึ่งนายจ้างย่อมพอใจต่อบุคคลที่มีความรู้ (Knowleadge) ทางด้านภาษาอังกฤษ มากกว่าคนที่ไม่มีทักษะทางด้านนี้เลย และยิ่งมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษดีเยี่ยมเป็นพิเศษ บุคคลนั้น ๆ ย่อมมีโอกาสที่ดี (Opportunity) เป็นเหตุและผลเชื่อมโยงกัน เนื่องจากหลังผ่านเกณฑ์จ้างงานเรียบร้อยแล้ว หากงานที่ต้องรับผิดชอบส่วนใหญ่ต้องติดต่อสื่อสาร (Communication) ประสานงาน (Coordinate) หรือต้องใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ (Software) งานที่ได้ย่อมมีประสิทธิภาพ (Performance) มากกว่าคนที่ไม่มีทักษะภาษาอังกฤษเลย อีกทั้งภาษาอังกฤษในการทำงานยังสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ต่อบุคคลนั้น ๆ อย่างมากอีกด้วย 

 

นอกจากนี้ภาษาอังกฤษกับการทำงานยังมีประโยชน์ต่อการพิจารณาเลื่อนขั้น หรือเลื่อนตำแหน่ง (Promotion) รวมถึงการเพิ่มเงินเดือน (Raise Pay) และมีโอกาสรับผิดชอบงานที่ท้าทายในอนาคตอีกด้วย  ดังนั้นหากไม่มีทักษะภาษาอังกฤษหรือมีเพียงเล็กน้อย และไม่พยายามขวนขวายเพิ่มเติม ย่อมส่งผลกระทบทางลบต่อการทำงานสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหางานล่าช้าจากกำหนดเดิม (Delay) หรือความผิดพลาดจากการสื่อสาร (Error from communication) ย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูง เนื่องจากปัจจุบันการติดต่อสื่อสารมักมีภาษาอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ ฉะนั้นหากไม่มีการพัฒนาทักษะอังกฤษเพิ่มเติม นอกจากส่งผลกระทบต่องานงานที่รับผิดชอบแล้ว บางครั้งอาจสร้างความเสียหายมหาศาลต่อองค์กรเช่นเดียวกัน 

 

ดังนั้นการพัฒนาภาษาอังกฤษจึงเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ต่างกับการพัฒนาทักษะตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพราะส่งผลต่อการทำงานทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการทำงาน รวมถึงยังกลายเป็นที่น่าสนใจของคนรอบข้าง และยังสามารถเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆ จากการทำงานที่ท้าทาย ที่สำคัญยังสร้างและเพิ่มความมั่นใจอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันองค์กรใหญ่ๆ ระดับชั้นนำในประเทศไทยให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษมากขึ้น ทำให้หลายแห่งมีเงื่อนไขก่อนพิจารณารับพนักงานเพิ่มเติมว่า ต้องมีคะแนนสอบ TOEIC ตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไปเท่านั้น

Share this post