Supalak

ศุภลักษณ์ ทัดศรี

ครูป้อม

เป็นวิทยากรด้านการพัฒนาจิตใจและการยกระดับจิตวิญญาณ และเคยเป็นครูทางจิตวิญญาณของศูนย์การเรียนรู้ในประเทศไทยของ บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก มายาว นานกว่า 20 ปี นอกเหนือจากบทบาทของความเป็นครู วิทยากรและนักฝึกอบรม ครูป้อมยังมีความสามารถในทางศิลปะ และเป็นนักพูดที่มากมายด้วยสีสัน ผ่านเรื่องเล่า นิทาน และเรื่องราวอันหลากหลายที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวจนเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟัง เป็นที่ปรึกษาและผู้ให้คาแนะนาที่ไม่ปล่อยให้ เพศ วัย หรือพื้นฐานที่แตกต่างมาเป็นอุปสรรคขวางกั้นการสื่อสารและการเรียนรู้ร่วมกัน บนหนทางแห่งการพัฒนาตนเอง
ครูป้อมคือตัวอย่างที่ดีของการนาเอาความรู้ทางจิตวิญญาณมาปรับใช้กับชีวิตจริง ไม่ได้เพียงแต่สอนผู้อื่น แต่ร่วมเรียนรู้ ฝึกฝน และแบ่งปันแนวคิด วิธีการ ตลอดจนประสบการณ์มากมายให้แก่ผู้ที่สนใจ


ประวัติการศึกษา

 • ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นักศึกษาตลอดชีวิต ของ บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
 • หลักสูตร Values in Health Care ให้อยู่ในแนวจิตวิถี เพื่อการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และด้านสาธารณสุข
 • หลักสูตร Living Values: An Educational Program

ผลงานเชิงวิชาการ

 • หนังสือและวีดีทัศน์ “จูนจิต ปรับวิธี เปลี่ยนชีวิต” การถอดบทเรียน การใช้องค์ความรู้ทางจิตวิญญาณในการลด ละเลิก ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคภัยต่างๆ จัดทาโดยเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ
 • หนังสือและวีดีทัศน์ จิตวิญญาณในชีวิตประจาวัน, พลังทางจิตวิญญาณ, และสาระเสวนา จัดทาโดยแผนงานการพัฒนา สถาบันการศึกษาสาธารณสุขให้เป็นองค์กร การสร้างเสริมสุขภาพ (สอส.)

หัวข้อบรรยาย

 • Self-Management Leadership
 • ศิลปะการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข
 • จิตตปัญญาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และการทำงานอย่างมีความสุข
 • Spiritual in Palliative Care
 • คิดเบิกบาน บริหารงาน บริหารใจ
 • พลังบวกเพื่อสร้างตน สร้างทีมและความสุข
 • ศิลปะของการฟังด้วยหัวใจ
 • พลังของการเปลี่ยนแปลง