นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและคุกกี้ เว็บไซต์ cgsquare.co.th

  1. การยอมรับนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

   บริษัท ซีจีสแควร์ คอนซัลติ้ง จำกัด (“บริษัท”) ให้บริการเว็บไซต์ www.cgsquare.co.th (“บริการ”) แก่สมาชิก (“ท่าน”) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทได้มีการปรับปรุงข้อตกลง และเงื่อนไขการให้บริการ โดยเพิ่มเติมสิทธิหน้าที่ของบริษัท และผู้ใช้บริการ ให้เป็นประโยชน์ของผู้ใช้บริการ และ มีความมั่นใจ ปลอดภัย จากการได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับ “การเก็บรวบรวม การใช้ และ การเปิดเผย” ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามกฏหมาย ทั้งนี้ ขอให้ผู้ใช้บริการมั่นใจว่าบริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และเพื่อช่วยให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว และทราบถึงทางเลือกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเมื่อเข้าใช้เว็บไซต์

  1. วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

   บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้า, การลงทะเบียนคอร์สเรียนออนไลน์, การลงทะเบียนคอร์สอบรมต่างๆ, การค้นหาข้อมูลคอร์ส, การทำสัญญา, การทำธุรกรรมทางการเงิน, การติดต่อประสานงานต่าง ๆ และการขอโปรโมชั่น ส่วนลด จากกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท แล้วนำข้อมูลมาพัฒนาการให้บริการให้ดีขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น โดยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย และวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ

  1. บริษัทมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

   บริษัทมีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย การใช้ข้อมูลในทางที่ผิดไปจากวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ การเปิดเผยและการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เช่น FireWall, การควบคุมและการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล แต่ไม่รวมถึงข้อมูลที่บริษัทได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการให้เปิดเผยแก่บุคคลภายนอก

 

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจัดเก็บ

   4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการทั่วไป เช่น คุกกี้, ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งจัดเก็บเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมหรือบริการเว็บไซต์ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเฉพาะบุคคลในการแสดงผล ซึ่งผู้ใช้งานอาจมีความสนใจเป็นพิเศษ

   4.2 ข้อมูลที่ผู้เข้าใช้บริการได้ลงทะเบียนสมัครคอร์สเรียนภาษา คอร์สอบรม เช่น ชื่อ, นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล์, วันที่ลงทะเบียน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล โดยจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวบุคคลและป้องกันการปลอมแปลงตัวตน

   4.3 ข้อมูลที่ผู้เข้าใช้บริการได้ให้ความยินยอมในการขอข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมจากเรา โปรโมชั่น และส่วนลด เช่น ชื่อบริษัท, ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรมของบริษัท, เบอร์ติดต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรมของบริษัท, ที่อยู่ และตำแหน่งงาน โดยจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ในการประสานงานต่อกับฝ่ายดูแลลูกค้าโดยตรง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บเป็นความลับภายในบริษัทเท่านั้น

   4.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการอื่น ๆ เช่น ข้อมูลการค้นหาคอร์สและหลักสูตรการฝึกอบรม, การฝากเบอร์ติดต่อกลับ หรือ การบันทึกคอร์สและหลักสูตรที่สนใจ รวมถึงข้อมูลข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จะจัดเก็บตามข้อบังคับประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

  1. ระยะเวลาในการเก็บรวมรวบข้อมูลส่วนบุคคล

   บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูล รับรู้ ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการของบริษัททำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าใช้บริการซึ่งได้ลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มออนไลน์จะถูกจัดเก็บไว้ตลอดระยะเวลาการเข้าใช้บริการ และจะทำการจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลา 2 ปี ตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

 

  1. การถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

   เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(6.1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้

ความยินยอมไว้ ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว

(6.2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม

(6.3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

(6.4) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล

(6.5) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

(6.6) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

(6.7) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ โดยยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่อบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด ผ่าน “ช่องทางการติดต่อของบริษัท” ด้านล่าง โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องฯ ของเจ้าของข้อมูล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้

  1. การแลกเปลี่ยนข้อมูล

   บริษัทไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการในลักษณะเจาะจงเป็นรายบุคคลแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เฉพาะแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

      7.1 กับบริษัทในเครือ เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการใช้บริการเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องไปได้ในทันที

      7.2 ในบางกรณี เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายหรือหน้าที่ในด้านการกำกับดูแล ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่ทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐบาล หรือบุคคลภายนอกอื่นใดที่เราเชื่อว่ามีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมาย หรือหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับดูแล หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิของเรา ตลอดจนสิทธิของบุคคลภายนอก หรือเพื่อรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลให้แก่บุคคลใด หรือเพื่อตรวจหา 

  1. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ

  1. ช่องทางการติดต่อบริษัทเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ที่

บริษัท ซีจีสแควร์ คอนซัลติ้ง จำกัด

ที่อยู่: BHIRAJ TOWER at BITEC – ภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค เลขที่ 4345 ชั้น 23 ถนนสุขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ 02-017-5183 

อีเมล info@thecgsquare.com