Spiritual Uplifting

ในการจัดฝึกอบรมของเรา  นอกเหนือจากการนำเสนอเนื้อหาสาระ ทักษะ และความรู้ต่างๆ แล้ว สิ่งหนึ่งที่แตกต่างไปจากสถาบันฝึกอบรมอื่นๆ คือหลักการในการนำเสนอและหลักปฏิบัติทางด้านการยกระดับจิตวิญญาณเพื่อความสำเร็จอันเกิดจากภายในของแต่ละตัวบุคคล ซึ่งจะส่งผลในภาพรวมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับองค์กรไปในทิศทางที่ต้องการ

“ความคิดคือเมล็ดแห่งการกระทำ

หากคนเราปรับเปลี่ยนความคิด 

และแล้วชีวิตของเขาย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลง

เมื่อชีวิตของคนๆ หนึ่งได้เปลี่ยนไป

อีกหลายชีวิตที่ยึดโยงกันไว้ก็จะเปลี่ยนตาม”

การบรรยายเชิงปฎิบัติเพื่อยกระดับจิตวิญญาณ

มุ่งหวังที่จะปลูกฝังคุณค่าคุณธรรม ความดี และความงดงามแห่งความเป็นมนุษย์

หัวใจสำคัญของการยกระดับจิตวิญญาณ คือการกลับมาตระหนักรู้ถึงตัวตนอันจริงแท้ภายใน การได้เข้าถึงความหมายของความเป็นมนุษย์

การพัฒนาบุคคลในมิติทางจิตวิญญาณ มิได้เป็นเพียงการพัฒนาบุคลิกภาพ หรือการเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้ดีขึ้น  แต่หมายถึงการกลับมาเป็นมนุษย์ที่มีความเป็นนายเหนือตนเอง กลับมาเป็นผู้ที่สามารถใช้คุณค่าทางจิตวิญญาณ อันได้แก่ ความสงบ ความรัก และปัญญาในการดำเนินชีวิตส่วนตัว ในการอยู่ร่วมกันกับผู้คน ไปจนถึงการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

ความเข้าใจทางจิตวิญญาณ ทำให้เรามีพลังในการเปลี่ยนแปลงตนเอง และการเปลี่ยนแปลงตนเอง คือวิธีการที่ยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงผู้อื่น อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนของทั้งองค์กรได้ในที่สุด

กระบวนวิธีทางจิตวิญญาณ มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงของแต่ละบุคคล การฟื้นฟูรากฐานแห่งความดีงาม จากด้านในของแต่ละชีวิต  การปลุกจิตสำนึกของแต่ละคนให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ เป็นบวก และมีความนิ่มนวล อ่อนโยน  

ประสบการณ์ของการตระหนักรู้ถึงคุณค่าภายในตนเอง จะนำมาซึ่งการมีความเคารพในผู้อื่น การยอมรับและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนที่แตกต่างกัน รวมถึงการปรับเปลี่ยนตนเองอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอันหลากหลาย  สิ่งนี้นำไปสู่รากฐานอันเข้มแข็งขององค์กรที่มีความมั่นคง และความเป็นหนึ่งเดียวกัน

การพัฒนาจิตใจและการยกระดับจิตวิญญาณ เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการทำให้แต่ละคนสามารถจัดการกับอารมณ์ ความรู้สึกภายในตนเอง  ซึ่งจะมีผลต่อการตอบรับกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  นั่นหมายถึงความสามารถในปกป้องตนเองจากความเป็นลบ  และมีการตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ในทางที่เป็นบวกได้อีกด้วย

SPIRITUAL UPLIFTING

  • Achieving one’s highest potentials
  • Training philosophy 3A’s
  • Importance of EQ for leaders
  • reskilling  and upskilling or retooling
  • Strengths of business simulation
  • Description of business simulation
  • Skills that can be improved