การกำหนดเป้าหมายขององค์กร Goal Setting

การกำหนดเป้าหมายขององค์กร Goal Setting

การกำหนดเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพในองค์กร Goal Setting

คือการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน โดยการนำหลักการ SMART มาตั้งเป้าหมายขององค์ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการทำงาน
SMART* ซึ่งเป็นตัวย่อ (Acronym) มาจาก
S = Specific (จำเพาะเจาะจง)
M = Measurable (สามารถวัดผลได้)
A = Achievable (สามารถทำได้โดยไม่ยากเกินไปนัก)
R = Relevant (เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับเราหรือทีมงาน)
T = Time-bound (มีกำหนดเวลาที่สามารถทำให้แล้วเสร็จได้แน่ชัด)

การกำหนดเป้าหมายที่จำเพาะเจาะจง (Specific) สามารถทำได้โดยการหาคำตอบให้กับคำถาม เช่น

 • เราต้องการทำอะไรให้สำเร็จ
 • ทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญกับเรา
 • ใครจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเป้าหมายนี้บ้าง
 • สิ่งนี้จะเกิดขึ้นที่ไหน
 • เราต้องการทรัพยากรอะไรบ้างสำหรับการทำเป้าหมายนี้ให้สำเร็จ

การกำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ (Measurable) สามารถทำได้โดยตั้งคำถาม เช่น

 • เป้าหมายนี้จะต้องใช้ทรัพยากรเท่าใด
 • ผู้เกี่ยวข้องมีจำนวนมากน้อยเพียงใด
 • สามารถกำหนดขั้นความสำเร็จ (Milestone) ได้อย่างไร
 • เราจะทราบได้อย่างไรว่าเราได้บรรลุเป้าหมายนี้แล้ว

การกำหนดเป้าหมายที่ไม่ยากเกินไปนัก (Achievable) สามารถทำได้โดยตั้งคำถาม เช่น

 • เราจะทำอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายนี้
 • เป้าหมายนี้มีข้อจำกัด หรืออุปสรรคใดบ้าง
 • เราสามารถทำสิ่งนี้ได้ด้วยตนเองเพียงคนเดียว หรือด้วยทีมงานเราเองหรือไม่
 • เราสามารถจัดสรรทรัพยากรที่ต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้หรือไม่

การกำหนดเป้าหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับเราหรือทีมงาน (Relevant) สามารถทำได้โดยตั้งคำถาม เช่น

 • เป้าหมายนี้มีคุณค่าเพียงพอสำหรับเราหรือไม่
 • ขณะนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะตั้งเป้าหมายนี้หรือไม่
 • เป้าหมายนี้สอดคล้องกับความต้องการอื่นๆ หรือกลยุทธ์ขององค์กรหรือไม่ อย่างไร
 • เป้าหมายนี้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบันหรือไม่
 • มีคนที่เหมาะสมกว่าเราในการตั้งเป้าหมายนี้หรือไม่

การกำหนดเป้าหมายที่มีกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่แน่ชัด (Time-bound) สามารถทำได้โดยตั้งคำถาม เช่น

 • ควรเริ่มทำเมื่อไหร่
 • หากยังไม่เริ่มตอนนี้ ควรจะเริ่มเมื่อไหร่
 • มีเป้าหมาย หรือสิ่งอื่นๆ ที่ขึ้นกับความสำเร็จของเป้าหมายนี้หรือไม่ อย่างไร
 • หากเป้าหมายนี้ไม่สำเร็จ จะส่งผลกระทบอะไรบ้าง

จะเห็นว่าการกำหนดเป้าหมายแบบ SMART นั้น ไม่ได้ยากจนเกินไปนัก หากเรารู้วิธีการในการตั้งคำถามที่เหมาะสม 

Share this post