การเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมาย

การเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมาย

หลายๆคนทราบว่าการตั้งเป้าหมายที่ดีควรจะคำนึงถึงหลักการ SMART Goal อย่างไรก็ดียังมีทฤษฎีที่กล่าวถึงคุณลักษณะต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายของเราได้มากขึ้น ทฤษฎีดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Dr. Edwin Locke และ Dr. Gary Latham ซึ่งได้ใช้เวลาหลายปีในการศึกษาวิจัยเรื่องของการตั้งเป้าหมาย

ในช่วงปลายทศวรรรษของ ค.ศ. 1960 ได้มีการนำเสนอผลงานการวิจัยในหัวข้อ Toward a Theory of Task Motivation and Incentives โดย Dr. Locke ซึ่งชี้ให้เห็นว่า การทำงานอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนและการได้รับข้อเสนอแนะ (Feedback) ที่เหมาะสมจะกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำงานของพนักงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งส่งผลให้องค์กรโดยรวมมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

Dr. Locke และ Dr. Latham เสนอว่าหากเราสามารถกำหนดให้เป้าหมายของเรามีลักษณะ 5 ประการดังนี้ จะส่งผลให้เรามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงขึ้น

  1. ชัดเจน วัดผลได้ (Clarity)
  2. มีระดับความยากง่าย และท้าทายอย่างเหมาะสม (Challenging)
  3. ได้รับการสนับสนุน และความมุ่งมั่นจากผู้เกี่ยวข้อง (Commitment)
  4. คอยรับฟังข้อเสนอแนะ (Feedback)
  5. ไม่ซับซ้อนจนเกินไป (Task complexity)

Share this post