พัฒนาพฤติกรรมทางด้านจิตใจ

พัฒนาพฤติกรรมทางด้านจิตใจ

The importance of affective Domain in adult training
ความสำคัญของการพัฒนาพฤติกรรมทางด้านจิตใจ

จากการศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและการเรียนรู้ เราพบว่าในการทำงานของสมองของเรานั้น จะไม่สามารถที่จะแยกเอาการทำงานด้านจิตพิสัยและการทำงานด้านพุทธิพิสัยออกจากกันได้

เนื่องจากสมองทั้งสองส่วนนี้จะต้องทำงานร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันในทุกๆ กรณี ดังนั้น การผสมผสานวิธีการในการเรียนรู้โดยกระตุ้นให้สมองทั้งสองส่วนนี้ทำงานร่วมกัน หรืออีกนัยหนึ่งคือการสร้างการเรียนรู้ด้านอารมณ์ไปพร้อมๆ กับการให้ความรู้สำหรับทักษะต่างๆ จึงเป็นวิธีการที่จะสร้างประสิทธิผลได้สูงสุด

ถ้าเช่นนั้นแล้วการเรียนรู้ด้านอารมณ์ทำอย่างไร
การเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อใดหรือลักษณะใด สิ่งสำคัญคือการสร้างแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจ ความสนุกสนาน และอารมณ์ร่วม รวมไปจนถึงความรู้สึกในการใฝ่รู้ให้เกิดแก่ผู้ได้รับการฝึกอบรม ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ถูกสร้างขึนได้โดยอาศัยหลักการทางจิตวิทยาจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์และมีความชำนาญ

จิตพิสัย (Affective Domain) เป็นพฤติกรรมทางด้านจิตใจ ซึ่งจะเกี่ยวกับค่านิยม ความรู้สึก ความซาบซึ้ง ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจ และคุณธรรม

พฤติกรรมของผู้เรียนในด้านนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นทันที ดังนั้น การจัดกิจกรรมการอบรมจะต้องใช้วิธีปลูกฝังโดยจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และสอดแทรกสิ่งที่ดีงามอยู่ตลอดเวลา เพื่อทำให้พฤติกรรมของผู้เข้าอบรมเปลี่ยนไปในแนวทางที่พึงประสงค์

Share this post