Agile Audit
บริการประเมินความคล่องตัวในการเรียนรู้สำหรับองค์กร

องค์กรที่จะมีศักยภาพในการแข่งขันในยุคปัจจุบันจะต้องสามารถที่จะปรับเปลี่ยน และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงรอบๆตัว และแรงกดดันจากภายนอก อันเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี องค์กรเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องประกอบไปด้วยพนักงานที่มีคุณภาพ มีความฉับไวในการรับรู้ สามารถเข้าใจและเรียนรู้ได้เร็ว ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โดยรอบได้ง่าย มีความยืดหยุ่นและความคล่องตัวสูง สามารถตัดสินใจได้อย่างเฉียบขาดและรวดเร็วโดยรู้จักวิธีการคัดเลือก และประมวลผลจากข้อมูลรอบด้าน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ พนักงานมีความคล่องตัวในการเรียนรู้ (Agile) สูงนั่นเอง

WHO ARE YOUR MOST AGILE TALENTS?

ปัจจัยหลักที่สามารถใช้กำหนดความคล่องตัวในการเรียนรู้ (Agile) ของบุคคลทั่วไป ได้แก่ Mental Agility และ Cognitive Confidence

Mental Agility หรือความฉับไวเชิงปัญญา คือความรวดเร็วในการรับรู้ เรียนรู้ ประมวลผล และความยืดหยุ่นทางความคิด

คนกลุ่มนี้สามารถคิดได้อย่างรวดเร็ว เรียนรู้ได้เร็ว และมีศักยภาพในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

Cognitive Confidence หรือความเชื่อมั่นเชิงปัญญา บ่งบอกถึงระดับความเชื่อมั่นในตนเองที่เกี่ยวกับความสามารถและศักยภาพของตนโดยตรง

คนบางกลุ่มมีความคิดเชิงบวก เชื่อมั่น และมั่นใจในความสามารถของตนเองเป็นอย่างดี

ในขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งมักจะสงสัย ไม่มั่นใจและขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่กล้าที่จะตัดสินใจ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีคำตอบหรือความคิดที่ถูกต้อง

AGILE TALENT ASSESSMENTS

สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีความประสงค์ที่จะศึกษาความพร้อมของทีมงานและพนักงาน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างทีมงานหรือพนักงานที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจให้เดินไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เรามีเครื่องมือที่สามารถช่วยท่านได้ แบบประเมินในรูปแบบ Psychometric ของเรา เป็นแบบทดสอบที่ผสมผสานการประเมินด้าน Mental Agility (ความฉับไวเชิงความคิด) ในลักษณะของ Aptitude Test (ความถนัด) เข้ากับองค์ประกอบทางด้าน Cognitive Confidence (ความเชื่อมั่นเชิงปัญญา) เมื่อนำผลที่ได้รับจากการประเมินทั้งสองด้านมาพิจารณาร่วมกัน เราจะสามารถที่จะบ่งบอกถึงศักยภาพและความคล่องตัวในการเรียนรู้ (Agile) ของแต่ละบุคคลได้ และสามารถที่จะนำข้อมูลนี้ไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาบุคลากรและองค์กรต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

HOW AGILE IS YOUR WORKFORCE?

1 ใช้สำหรับวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรในภาพรวม โดยพิจารณาและศึกษาจากผลลัพธ์ในรูปแบบของ Scatter Plot ซึ่งจะให้ภาพที่ชัดเจนของพนักงานรายบุคคลที่เข้ารับการทดสอบ วิธีนี้ช่วยให้องค์กรตรวจสอบความพร้อม และวางแผนในการพัฒนาและจัดวางบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2 ใช้วิเคราะห์ศักยภาพของพนักงานเพื่อค้นหาผู้มีความโดดเด่นในด้านความคล่องตัวในการเรียนรู้ สำหรับการพิจารณาพัฒนาและต่อยอด วางแผน Succession Plan เป็นต้น

3 ใช้วิเคราะห์หาช่องว่าง (Gap Analysis) ด้านบุคลากร เพิ่อการวางแผนทางด้านบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

4 ใช้สำหรับคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพด้านความคล่องตัวในการเรียนรู้สูงเข้าทำงาน เพื่อผลักดันให้องค์กรเกิดการเรียนรู้ และสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว และสามารถปิดช่องว่างด้านบุคลากรได้

HOW AGILE
IS YOUR WORKFORCE?

เราสามารถช่วยคุณด้วยบริการ Agile Audit โดยให้พนักงานท าแบบประเมิน Agile Talent Assessments ที่ครอบคลุมทั้งปัจจัยด้าน Mental Agility และ Cognitive Confidence

แบบประเมินของเราเป็นแบบประเมินออนไลน์ มีให้เลือกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความกระชับ โดยใช้เวลา เพียง 15-20 นาทีเท่านั้น ผลจากแบบประเมินจะถูกแสดงบน Agile Talent Matrix

SUMMARY
OF BENEFITS

ตอบคำถามสำคัญ “How Agile is your workforce?”

ระบุตัวบุคคลหรือพนักงานที่มีความคล่องตัวในการเรียนรู้สูง (Agile Talents) พร้อมทั้งรับทราบข้อมูลว่าคนกลุ่มนี้ทำงานอยู่ในส่วนใด ตำแหน่งใดในองค์กรของท่าน

ระบุส่วนงานหรือหน่วยงานในองค์กรที่ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความคล่องตัวในการเรียนรู้สูง (Agile Talent Gaps)

ประโยชน์ที่จะได้รับจากบริการ Agile Audit
1. รับรู้ข้อมูลศักยภาพความคล่องตัวในการเรียนรู้ของพนักงานและ/หรือองค์กร
2. สามารถใช้ข้อมูลในการวางแผนเชิงกลยุทธ์และแผนเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร
3. สามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพและเหมาะสมในการเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ
4. สามารถพัฒนาทีมที่แข็งแกร่งและสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกัน
5. มีข้อมูลประกอบการวางแผนและตัดสินใจในการเลื่อนระดับหรือคัดเลือกผู้บริหารในองค์กร